Tarieven

Controleert U voor uw bezoek uw polis, dit voorkomt verrassingen. Uw fysiotherapeut kan samen met u nakijken hoeveel behandelingen fysiotherapie u in uw pakket hebt.

Fysiotherapie en Manuele therapie worden afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering door de Ziektekosten verzekeraar vergoed. Het eigen risico wordt hierbij niet aangetast.

Hier kunt u zien wat uw huidige polis uit gaat keren.
Hier kunt u meer lezen over het eigen risico.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aanvullende verzekering is niet toereikend voor aantal behandelingen dan gelden de volgende tarieven:

  • Fysiotherapie behandeling € 30,-
  • Toeslag behandeling aan huis € 10,-
  • screening fysiotherapie € 10,-
  • screening en onderzoek € 40,-
  • Manuele therapie € 45,-

Betalingsvoorwaarden

1. Het afzeggen van afspraken dient tenminste 24 uur voor de afspraak te  geschieden. Zo niet dan wordt de afspraak met een bedrag van 27 euro in rekening gebracht. De kosten van een niet afgezegde afspraak niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar.

2. De declaraties van de paramedische therapeuten voor honoraria, kosten, vergoedingen en levering dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, zijn de paramedische therapeuten gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.